Praktikas ajavad tellijad sageli segi mõisted «Ehitusaudit» ja «Ehitusekspertiis».

Ehitusaudit on äärmiselt aeganõudev ja kallis protsess, mis nõuab paljude kvalifitseeritud spetsialistide kaasamist erinevates teadmiste ja spetsialiseerumise valdkondades.

Ehitusaudit on finants- ja tehniliste kontrollimeetmete kompleks, mille eesmärk on kaitsta ehitusobjekti investori, laenuandja või kliendi finantshuve. Põhimõtteliselt on see ehituse kontroll, et analüüsida ehituse majanduslikke parameetreid. Ehituse audit hõlmab tavaliselt mitut tüüpi ehitusekspertiise, samuti projekti ja eelarve dokumentatsiooni kontrollimist ning on oma olemuselt alati kompleksne.

Ehitusaudit kirjeldus

Ehitusauditi (ehituse kontrollimist) saab läbi viia ehituse läbiviimise igas etapis: projekteerimisel, objekti ehitus- ja paigaldustööde ajal, pärast valmiva objekti kasutuselevõttu.

Ehitusauditi läbiviimisel lahendatakse järgmised ülesanded:

 1. määratakse tegelikult teostatud mahud ja tehtud töö maksumus;
 2. määratakse tegelikult teostatud ehitus- ja paigaldustööde kvaliteet;
 3. määratakse objekti ehituskonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine;
 4. määratakse tuvastatud defektide ja rikkumiste kõrvaldamiseks tehtavate tööde maksumus;
 5. määratakse projekti lõpuleviimiseks vajalik töö ulatus ja maksumus;
 6. määratakse materjalide ja seadmete tegelik (keskmine turuhind) maksumus;
 7. selgitatakse välja ehitustüüpide eelarveliste ühikuhindade, üldkulude tekkimise, piiratud kulude, kavandatud kogumite, hinnangulise kasumi jms õige kohaldamine.
 8. määratakse kindlaks rakendatud eelarveliste ühikuhindade vastavus projekteerimis- ja lepingudokumentidele ning tegelikele ehitustingimustele;
 9. määratakse ehitusobjekti valmidusaste, see tähendab tegelikult lõpetatud ehitustööde mahu arvuline suhe kavandatuga;
 10. selgitatakse välja ilmnenud defektide ja rikkumiste võimaliku mõju määr ehitusaja pikenemisele ja ehitusmaksumusele;
 11. viiakse läbi esialgse loa ja täitedokumentatsiooni analüüs.

Millal ja millistel juhtudel on ehitusaudit vajalik?

 • kui Töövõtja suhtes puudub usaldus;
 • tehtud tööde mahtu ja kvaliteeti puudutavate vaidluste korral;
 • kui Objekti omanik vahetub;
 • ehitusobjekti peatamisel ja konservimisel;
 • ehitustööde jätkamisel poolelioleval ehitusplatsil;
 • Töövõtja vahetamisel objektil;
 • objektil ülevaatuse läbiviimisel;
 • objektil tegelikult tehtud töö mahu ja kvaliteedi fikseerimisel